ads

ساعت پاسخگویی  روزهای شنبه تا پنجشنبه  9 صبح الی 9 شب

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

جدول ساعات مخصوص نوشتن دعا در کل روزهای هفته 

جدول ساعت نوشتن دعا یک امر مهم در دعانویسی است و اگر به آن توجه نشود در نتیجه عمل دعا نویسی بی تأثیر خواهد بود و عملاً بی فایده است

به هیچ عنوان نباید به نوشتن دعا در ساعت و روز دلخواه خود پرداخت و حتماً باید قبل از آن در مورد ساعات و روز دعا نویسی مطالعه کرد و یا از استادان با تجربه در این امر بهره‌مند شد

شرایط روزهای هفته برای دعا نویسی عبارت اند از :

 

شنبه :

از زمان طلوع آفتاب که به اصطلاح به آن ساعت زحل می‌گویند و نحس اکبر است و برای نوشتن دعا و طلسم دشمنی به کار رفته و مناسب است

 

یکشنبه :

از زمان طلوع آفتاب به ساعت شمس معروف است و سعد اکبر بوده و برای نوشتن دعا در مورد محبت و زبان بند مناسب است

 

دوشنبه :

از زمان طلوع آفتاب که به اصطلاح ساعت قمر است و به آن سعد اصغر می‌گویند و همچنین مانند ساعت شمس ، برای نوشتن دعا درباره محبت و زبان بند کاربرد دارد

 

سه شنبه :

مانند سایر موارد بالا از زمان طلوع آفتاب به ساعت مریخ معروف بوده و اصطلاح آن نحس اصغر است و برای طلسم جدایی و دشمنی کاربرد دارد

 

چهارشنبه :

همانطور که در موارد بالا بیان شد از زمان طلوع آفتاب که ساعت عطارد می‌باشد و سعد اصغر است و برای محبت بین افراد و زبان‌بند مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

پنج‌شنبه :

از زمان طلوع آفتاب به اصطلاح ساعت مشتری معروف است و سعد اکبر است و همچنین مانند موارد بالاتر به عنوان طلسم محبت و عشق و زبان بند به کار رفته و استفاده می‌شود

 

جمعه :

مانند دیگر روزها از زمان طلوع آفتاب که ساعت زهره بوده و سعد اکبر است و برای نوشتن محبت و زبان بند کاربرد دارد

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز جمعه و سه شنبه

ساعتسیارهتأثیر دعانویسی
۱زهرهزبان بند و ایجاد محبت و علاقه
۲عطاردطلسم های مختلف از جمله دشمنی ، نزاع و….
۳

قمر

هیچ کاری مناسب نیست
۴زحلدفع شر و بلا
۵مشتریافزودن مهر و محبت ، رزق و روزی و گشایش بخت
۶مریخاجابت دعا و گشایش در کار و طلب حاجت
۷شمسازدواج ، رزق و روزی و فروش ملک
۸زهرهبرای هر عملی مناسب است به خصوص باطل سحروجادو
۹عطارداعمال شر و بلا و دشمنی
۱۰قمرگشایش کار
۱۱زحلدفع مریضی‌ها و بیماری
۱۲مشتریمحبت، رزق و روزی و بخت گشایی

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز پنج‌شنبه و شب دوشنبه

ساعتسیارهتأثیر دعانویسی
۱مشتریبخت گشایی ، زبان بند ، رزق و روزی و باطل سحر و جادو
۲مریخهیچ کاری مناسب نیست
۳شمسبخت گشایی ، راه بند و جلب محبت
۴زهرهمحبت ، زبان بند ، ازدواج و خواستگاری
۵عطاردجلب محبت و زبان بند
۶قمربه دنبال حاجت نرفتن
۷زحلاعمال خیر و نیکی
۸مشتریمحبت ، بخت گشایی و باطل سحر و جادو
۹مریخاعمال خیر و نیکی
۱۰شمسبخت گشایی و طلب حاجت از مردم
۱۱زهرهمحبت و گره گشا
۱۲عطاردهیچ کاری مناسب نیست

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز چهارشنبه و شب یکشنبه

ساعتسیارهتأثیرگذاری دعانویسی
۱عطاردزبان بند ، محبت و خواب بند
۲قمرهیچ کاری مناسب نیست
۳زحلرفع مریضی‌ها و بیماری
۴مشتریبرای هر عملی مناسب است
۵مریختمامی اعمال
۶شمسگشایش کار ، زبان بند ، راه بند
۷زهرهبرای هر عملی مناسب است
۸عطاردقطع گریه
۹قمرتمام اعمال خیر
۱۰زحلمحبت و دوستی
۱۱مشتریبرای تمامی اعمال مناسب است
۱۲مریختمامی اعمال

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز سه شنبه و شب شنبه

ساعتسیارهتأثیرگذاری دعانویسی
۱مریخدشمنی و تفرقه بین آنان
۲شمسبرای هیچ کاری مناسب نیست
۳زهرهگشایش کار ، ازدواج و خواستگاری
۴عطاردخرید و فروش ، رونق کسب و کار و افزایش رزق و روزی
۵قمرهیچ کاری مناسب نیست
۶زحلرفع مریضی‌ها و بیماری
۷مشتریمحبت و عزیز شدن نزد مردم
۸مریخبرای هر کاری مناسب است
۹شمسازدواج ، خواستگاری و جلب محبت
۱۰زهرههیچ کاری مناسب نیست
۱۱عطاردراه بند و منع طلاق
۱۲قمردشمنی و عداوت و …..

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز دوشنبه و شب جمعه

ساعتسیارهمیزان تأثیرگذاری دعانویسی
۱قمرمحبت و زبان بند
۲زحلبرای هر کاری مناسب است مخصوصاً بچه دار شدن
۳مشتریازدواج ، رونق کسب و کار
۴مریخاعمال شر و رفع دشمنی
۵شمساجابت حاجات ، زبان بند و رونق کسب وکار
۶زهرهبرای نوشتن هر طلسمی چه شر چه خیر
۷عطارداجابت حاجات ، زبان بند و تسخیر قلب
۸قمرایجاد محبت بین افرادی که از هم متنفر هستند
۹زحلاعمال شر و دشمنی
۱۰مشتریبرای هر کاری مناسب است مخصوصاً رزق و روزی
۱۱مریخاعمال شر و دشمنی
۱۲شمسمحبت و تسخیر قلب

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز یکشنبه و شب پنجشنبه

ساعتسیارهمیزان تأثیرگذاری دعانویسی
۱شمسگره‌گشا ، بخت گشایی ، محبت ، باطل سحر وجادو 
۲زهرهبرای هیچ کاری مناسب نیست
۳عطاردایجاد محبت ، دعای قبل سفر کردن
۴قمربرای هیچ کاری مناسب نیست
۵زحلاعمال شر و دشمنی
۶مشتریطلب حاجات ،  بخت گشایی ، رونق کسب و کار
۷مریخبرای هیچ کاری مناسب نیست
۸شمسبرای هر کاری مناسب است مانند باطل سحر و جادو و فروش ملک
۹زهرهایجاد محبت و عزیز شدن نزد مردم
۱۰عطاردبرای هر کاری مناسب است
۱۱قمربرای هر کاری مناسب است
۱۲زحلاز هر کاری باید صرف نظر کرد

 

جدول ساعت نوشتن دعا در روز شنبه و شب چهارشنبه

ساعتسیارهمیزان تأثیرگذاری دعانویسی
۱زحلبرای هر کاری مناسب است مانند دفع دشمن
۲مشتریایجاد مهر و محبت و دوستی
۳مریختفرقه و دشمنی
۴شمسطلب خواسته و حاجات از مردم
۵زهرهبرای تمام اعمال خیر
۶عطاردبرای تمام امور مناسب است
۷قمرهیچ کاری مناسب نیست
۸زحلرفع دشمنی و عداوت
۹مشتریگره گشا ، بخت گشایی و باطل سحر و جادو
۱۰مریخرفع عداوت و دشمنی
۱۱شمسایجاد محبت و دوستی میان افراد
۱۲زهرهایجاد رزق و روزی و شفای بیماری

 

برای گرفتن بهترین نتیجه در امر دعانویسی بهتر است به روز و ساعات و سعد یا نحس بودن آن توجه کرد

 

در واقع ساعاتی که دعانویسی در آن زمان مجاز است و شامل خیر است، سعد بوده و اگر مجاز نیست و شر را در پی دارد نحس نامیده می‌شود

 

enemad-logo
0